Zadruga nove generacije

Sve što vam je potrebno na klik od vas

U potrazi ste za poslom?

Pogledajte celokupnu listu svih poslova koje imamo u bazi.

Poslodavac ste?

Oglasite sve otvorene pozicije u vašoj kompaniji klikom ispod.

Koliko najduže može da se radi preko zadruge?

Zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima – koliko najduže može da se radi preko zadruge?

 

Često čujemo da su radnici nekih preduzeća prijavljeni preko Studentsko omladinskih zadruga više godina, pa čak i više desetina godina. Svakako da ovde dolazi do zloupotreba samih principa i načina funkcionisanja omladinskog zadrugarstva u Srbiji.

 

Koliko je vremenski zaista dozvoljeno da se radi?

Jedno lice može kod istog poslodavca da radi najduže 120 radnih dana na jednom poslu, a po završetku tog posla, može da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima na drugom poslu

„Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 197. predviđa mogućnost da poslodavac, za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licem, licem koje radi sa nepunim radnim vremenom – do punog radnog vremena, korisnikom starosne penzije, kao i sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge a koje nije starije od 30 godina (član 198).

Jedna od karakteristika ovih poslova je da su vremenski ograničeni na najviše 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Dakle, ograničenje se odnosi na posao tj. određeni posao ne može da traje duže od 120 radnih dana, a svakog radnog dana može da ga obavlja jedno ili više lica. Takođe, jedno lice može kod istog poslodavca da radi najduže 120 radnih dana na jednom poslu, a po završetku tog posla, može da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima na drugom poslu.

Prema tome, jedno lice može da radi kod istog poslodavca više meseci u toku jedne kalendarske godine, prelazeći sa jednog na drugi privremeni, odnosno povremeni posao.

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne može se zaključiti i sa licem koje je korisnik porodične penzije iz razloga što, u skladu sa propisima koji regulišu penzijsko i invalidsko osiguranje, sticanje osiguranja po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova, bi moglo da utiče na gubitak stečenog prava na porodičnu penziju. Takođe, Zakon, u članu 197. stav 1. tačka 3) daje mogućnost poslodavcu da za obavljanje privremenih i povremenih poslova angažuje korisnika starosne penzije, a ne porodične penzije.“

(Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-1152/2005-02 od 13.12.2005. godine)

Pročitajte i ostale korisne savete u vezi angažovanja radnika preko studentsko omladinske zadruge.

 

Imate pitanja?

Tu smo da vam pomognemo, sve informacije možete pronaći na kontakt strani.