Učitavanje...

Obrada podataka

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti – Studentsko omladinska zadruga „BOX Poslovi“


Dobrodošli na websajt Studentsko omladinske zadruge “BOX Poslovi”. Naš cilj je da na najbolji mogući način zadovoljimo potrebe naših članova u vezi sa potragom za poslom . Sa druge strane pružamo mogućnost poslodavcima da oglase svoje radne pozicije i izaberu kandidate koji najbolje odgovaraju njihovim zahtevima. Kako bismo ispunili ciljeve kojima težimo, u svakodnevnom poslu prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti naših članova.

Ovo obaveštenje detaljno objašnjava koje podatke prikupljamo i obrađujemo, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ko je rukovaoc podataka?

Studentsko omladinska zadruga “BOX Poslovi” sa sedištem u Nišu, Obrenovićeva bb TC Kalča IID96/1 je rukovaoc podataka i vrši prikupljanje, obradu i kontrolisanje podataka.

Obavezujemo se da poštujemo i štitimo vašu privatnost i koristimo vaše podatke isključivo u skladu sa ovim obaveštenjem. Ovo obaveštenje ima za cilj da vas detaljnije informiše o tome ko je rukovalac podacima, koje podatke prikupljamo i obrađujemo i u koju svrhu, da li se podaci obrađuju automatski i u kojim slučajevima, da li podatke prosleđujemo trećim licima, koja su vaša prava u vezi sa podacima i kako nas možete kontaktirati u slučaju da je potrebno preduzeti neku radnju.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo?

U skladu sa važećim zadružnim pravilima i Zakonom o zadrugama, dužni smo da vodimo evidenciju svih naših članova u formi Knjige zadrugara. Knjiga zadrugara je dokument koji se trajno čuva i integrisana je sa našom formom za učlanjenje. U tom smislu u skladu sa zakonom prikupljamo sledeće podatke:

 • Ime, prezime, datum rođenja i adresa;
 • E-mail adresa i kontakt telefon;
 • JMBG i broj lične karte – informacije o dokumentima koji dokazuju identitet i pravo na rad;
 • Informacije o statusu lica na školovanju (Student, učenik ili nezaposleni);
 • Podaci o školovanju (Obrazovna institucija).

Osim toga, prikupljamo i sledeće podatke u cilju boljeg pružanja usluge našim članovima:

 • Informacije o prethodnom radnom iskustvu;
 • Preferencije o vrsti posla;
 • Preferencije o mestu obavljanja posla;
 • Biografije članove korišćene za konkurisanje na oglase za posao;
 • Možemo prikupljati i podatke o vašim posetama našem websajtu uključujući (bez ograničenja na) vašu IP adresu, podatke o pretraživaču, vremenske oznake, lokacije i demografske karakteristike.

Za sva lica koja su angažovana na privremenim i povremenim poslovima preko Studentsko omladinske zadruge “BOX Poslovi” u skladu sa Zakonom, prikupljamo i čuvamo i podatke koji su deo:

 • Ličnih dokumenata angažovanih članova koji su radili posredstvom zadruga – kopija lične karte, indeksa i drugih dokumenata kojima se dokazuje identitet i pravo na rad;
 • Kopije ugovora o privremeno-povremenim poslovima;
 • Kopije uputa na rad;
 • Isplatne i obračunske liste.

U koju svrhu koristimo podatke o ličnosti?

 • U cilju pružanja usluga za koje smo registrovani u skladu sa zakonom – angažovanje članova na privremenim i povremenim poslovima za potrebe poslodavaca sa kojima Zadruga ima potpisan ugovor o saradnji.
 • U cilju savetovanja u vezi sa pronalaskom posla kao i u cilju kreiranja kampanja, edukativnih programa, kurseva i drugih aktivnosti koje za cilj imaju lakše i efikasnije zapošljavanje naših članova;
 • Za slanje informacija i biografija potencijalnim poslodavcima u cilju zapošljavanja kandidata koji najviše odgovara definisanim zahtevima u oglasima za posao.
 • Za sprovođenje statističke analize u vezi rada Zadruge i pružanja usluga.
 • Za sprovođenje direktne komunikacije sa našim članovima putem e-mail-a, telefona, SMS-a ili društvenih medija;
 • Za ispunjavanje pravnih obaveza i obaveza prema državnim organima kada je to neophodno i na način regulisan Zakonom.
 • Za praćenje usklađenosti sa internim procedurama i politikama;

Jeste li obavezni pružati podatke koji su traženi u postupku učlanjenja i prilikom konkurisanja za poslove?

Studentsko omladinska zadruga “BOX Poslovi” svoje poslovanje obavlja u skladu sa važećim propisima i zakonima Republike Srbije. Obavezni podaci radi pristupanja u članstvo zadruge regulisani su Zakonom o zadrugama i predstavljaju neophodan uslov za mogućnost angažovanja zadrugara na konkretnim poslovima. Obavezni podaci odnose se na ime, prezime, datum rođenja, JMBG, adresu stanovanja, broj lične karte, status školovanja i kontakt informacije. Ovi podaci takođe su i osnova za obračun zarade i isplatu poreza i doprinosa lica koje je radno angažovano preko zadruge. Kontakt informacije su neophodne radi mogućnosti uspostavljanja efikasne komunikacije između zadruge i člana.

Podaci koji nisu neophodni, ali omogućavaju pružanje bolje usluge Zadruge jesu: Informacije o prethodnom radnom iskustvu, preferencije o vrsti posla, preferencije o mestu obavljanja posla. 

Biografija je obavezna prilikom konkurisanja za poslove gde je to naznačeno, u tom smislu smatra se integralnim elementom prijave i neophodnom za sprovođenje procesa selekcije. Za poslove gde nije naznačena kao obavezni element, ne mora se slati od strane članova zadruge. Biografija nije neophodan element za učlanjenje u zadrugu. Biografijom se smatra siže radnog iskustva kandidata, uključujući osnovne informacije o školovanju i lične podatke potrebne za kontakt kandidata.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

U skladu sa zakonskim propisima, podatke o licima koja su radno angažovana preko Zadruge čuvamo onoliko koliko zakon predviđa. Podatke o članovima koji nisu nikada bili radno angažovani preko zadruge čuvamo trajno u arhivi, ali se aktivno članstvo u Zadruzi obnavlja godišnje u skladu sa Zakonom o zadrugama. Sve podatke čuvamo minimlano onoliko koliko je neophodno da bi se realizovala svrha njihovog prikupljanja.

Da li i u kojim slučajevima možemo vaše podatke proslediti trećim licima?

Podaci koje prikuplja Studentsko omladinska zadruga “BOX Poslovi” se ne objavljuju niti se prosleđuju trećim licima, osim onoga što je izričito navedeno u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koje prikupljamo mogu se isključivo proslediti našim dobavljačima ili povezanim licima i to u slučaju da u naše ime obavljanju potrebne radnje prema našim uputstvima, a u skladu sa ovim dokumentom i svrhom prikupljanja podataka. Ne ovlašćujemo u tom smislu dobavljače ili treća lica da podatke objavljuju ili koriste u svrhu koja nije obuhvaćena ovim dokumentom. Podaci kandidata generalno se u okviru standardne usluge zadruge prosleđuju Poslodavcima radi obavljanja procesa selekcije i regrutacije i radi radnog angažovanja izabranih zadrugara. Poslodavci kojima se prosleđuju prijave moraju imati sporazum ili ugovor potpisan sa Zadrugom i mogu direktno kontaktirati kandidate za posao. Podaci takođe mogu biti objavljeni državnim organima u skladu sa zakonom u slučaju vođenja pravnog postupka na osnovu zakonitog zahteva ili kada je obelodanjivanje nekog podataka potrebno radi sprečavanja fizičke štete ili finansijskog gubitka ili nezakonite ili lažne aktivnosti.

Koja su vaša prava?

Pravo na informisanje – Od nas možete zahtevati informacije o tome da li se vaši podaci obrađuju i koje podatke o ličnosti imamo na raspolaganju u vezi sa vama. Zatim možete tražiti informaciju u koju svrhu se podaci obrađuju i na koji način, iz kojih izvora su prikupljeni i gde se i kako čuvaju.

Pravo na izmenu ili ispravku – Imate pravo zahtevati da izmenimo u našim bazama podataka bilo koji podataka o ličnosti koji se odnosi na vas, bilo da se radi o nepotpunom, netačnom ili neažurnom podatku.

Pravo na brisanje i opoziv – U bilo kom trenutku od nas možete zatražiti da se obrada vaših podataka o ličnosti obustavi i da se svi raspoloživi podaci obrišu. Po prijemu takvog zahteva ćemo vas obavestiti o pravnim posledicama odnosno o nemogućnostima da preduzimamo radnje koje zahtevaju obradu. Pravo na brisanje uslovljeno je zakonski regulisanim pravima i obavezama i neki podaci ne mogu biti obrisani ukoliko to Zakon ne dozvoljava.

Pravo na prigovor – Imate pravo na prigovor po osnovu obrade vaših podataka i naš tim će vas kontaktirati radi razmatranja zahteva.

Kako nas možete kontaktirati?

U slučaju bilo kakvog upita u vezi sa podacima, možete nas kontaktirati na email adresu: info@boxposlovi.com